Sunday, December 20, 2009

We are special individualsThanks to Debbie Robert!!!!!!!!!!!!!!!!!

Saturday, December 19, 2009

To All of YOU

Siawwei Chingyong Khaikhee Waiyan Beehui Hueynee Siewmoon Weikhang Chunfai Yahchee Muk Sim Yeepei Jhen Kam Laifen Sookkuan Khaimun Yujian Phing Yahchee Suwen Chuimei Yonghong Yonhuey Yuenchung Jingkuan Lili Lihying Vijin HuiShien Eva Jinwei Samantha Cno Kokchoon Kahkok Mah Yukling Waikit Lichin Chunkiat Suetyee Nixon Yanyee Cheewei Waihong Chaieyen Henry Simyee Simyi Beegeok Chinggeok Yennperng Huishian Yewleong Emmy Debbie Jason Gavin Shian Binn KK Bernard Kerlon Khoo Chris Teesay Chuan Vanessa Huizhong Tracy Chenhong Moon Ro Farah Balqis Yanti Khailearn Shyying Wanchieh Yeelan Shingnee Kahfong Lipeng Howwan Pengfoong Peiwun Senghuat Bighuat Jiaxin Pohkui Jener Liyang Hengyue Kianchuan Chenhong Weijin Yuenchyi Kathleen Thengway Siuthing Jayee Siewchoo Jiasiew Yenyie Khiew Teh Soon PeiSuang Huanhuan Josephine Show Mankeong Eddiechoo Hooihoon Farhan Jiayee


and other family and friends!


*p/s : Please follow me so i can go to ur blogs easily!!!


June '08